Strelicarstvo.com » Zakon
Welcome, visitor! Register Login

Zakon

I. OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.
Ovim zakonom ureduje se nabavljanje, držanje, nošenje, promet, prevoz, popravljanje i prepravljanje oružja, delova za oružje i municije.Odredbe ovog zakona odnose se i na strance kojima je odobreno stalno nastanjenje ili privremeni boravak duži od jedne godine, ako medunarodnim ugovorom nije drukcije odredeno.

Clan 2.
Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se svaka naprava koja je izradena, prilagodena ili namenjena za izbacivanje projektila, gasa, tecnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova, vazdušnog pritiska, gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva, kao i drugi predmeti cija je osnovna namena vršenje napada.

Oružje, po vrstama, može biti:

1) vatreno oružje, koje izbacuje projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije;
2) vazdušno oružje, koje potiskom vzduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.);
3) gasno oružje, koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje;
4) rasprskavajuce oružje, koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih ili zapaljivih materija;
5) posebno oružje, koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anesteticko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvucni ili svetlosni signal;
6) oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elasticne materije izbacuje strelu ili drugi projektil;
7) hladno oružje, bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad.

Clan 3.
Prema nameni i posebnim vrstama, u smislu ovog zakona, oružje se deli na:

1) oružje za licnu bezbednost, koje cine pištolji i revolveri iz clana 2. stav 2. tacka 1) ovog zakona, kalibra 5,6 mm i veceg kalibra;
2) lovacko oružje, koje cine lovacke puške raznih kalibara sa olucenim i neolucenim cevima;
3) sportsko oružje, koje cine puške, pištolji i revolveri velikog kalibra, podešeni za sportske svrhe, malokalibarske puške i revolveri i malokalibarski pištolji kalibra 5,6 mm, sa ivicnim paljenjem i sa olucenim ili neolucenim cevima, vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom;
4) trofejno oružje, koje cine vatreno i hladno oružje, koje se cuva iz ustanaka i oslobodilackih ratova ili koje predstavlja licni ili porodicni trofej vlasnika;
5) staro oružje, koje cine puške, revolveri, sablje, macevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi, a ima istorijsku ili umetnicku vrednost;
6) kombinovano oružje, koje cini oružje sa dve ili više olucenih ili neolucenih cevi razlicitog kalibra;

Clan 4.
Delovima za oružje, u smislu ovog zakona, smatraju se:
1) cevi za puške, pištolje i revolvere;
2) ulošci (adapteri) za vatreno oružje;
3) zatvaraci za puške i pištolje, cilindri revolvera, navlake pištolja, sanduk ili glava puške;

4) BRISANO – sa 44/98.

Municijom, u smislu ovog zakona, smatraju se meci, patrone, caure sa kapislama, kapisle, zrna, dijabola, kugla, sacma, barut, signalna, anesteticka i gasna punjenja.

Clan 5.
Zabranjen je promet, nabavljanje, držanje, nošenje, popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja sa napravama za prigušivanje zvuka, naprava za prigušivanje zvuka, teleskopskih nišana sa svetlosnim snopom, ili sa uredajem za elektronsko pojacavanje svetlosti ili infra-crvenim uredajem, rasprskavajuceg i gasnog oružja, hladnog oružja i naprava koje nisu izradene i prilagodene kao vatreno oružje.
Fizickim licima, pored oružja iz stava 1. ovog clana, zabranjeno je i nabavljanje, držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja osim lovackog, kao i nabavljanje, držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja, automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja, ako ovim zakonom nije drukcije odredeno.
Zabranjeno je nošenje oružja za licnu bezbednost bez dozvole za nošenje.
Zabranjeno je nošenje lovackog, sportskog i posebnog oružja izvan lovišta, objekata streljackih organizacija i drugih namenskih objekata.

Clan 6.
Nadzor u primenjivanju ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

II. NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE

Clan 7.
Vatreno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova – organizacione jedinice u opštini na cijem podrucju je prebivalište, odnosno sedište lica koje je podnelo zahtev za izdavanje odobrenja (u daljem tekstu: nadležni organ).
Delovi za oružje iz stava 1. ovog clana i municija za oružje sa olucenim cevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa, za vrstu oružja za koju je izdat oružni list.
Odobrenje za nabavljanje oružja i delova za oružje iz st. 1. i 2. ovog clana važi šest meseci od dana izdavanja.
Odobrenje za nabavljanje municije iz stava 2. ovog clana važi šest meseci od dana izdavanja, a može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za kolicinu sadržanu u originalnim pakovanjima, a najviše 60 komada.
Municija za oružje sa neolucenim cevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje.

Clan 8.
Odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja nece se izdati:

1) maloletnom licu i licu lišenom poslovne sposobnosti;
2) licu osudivanom za krivicna dela napada na ustavno uredenje, ugrožavanja teritorijalne celine, podrivanja vojne i odbrambene moci, nasilja prema predstavniku najvišeg državnog organa, oružane pobune, terorizma, diverzije, povrede teritorijalnog suvereniteta, otmice vazduhoplova, ugrožavanja bezbednosti leta vazduhoplova, ubistva, teške telesne povrede, lake telesne povrede, ucestvovanja u tuci, ugrožavanja sigurnosti, ugrožavanja opasnim orudem pri tuci ili svadi, otmice, silovanja, protivprirodnog bluda, teške krade, razbojnicke krade, razbojništva, teški slucajevi razbojnicke krade i razbojništva, iznude, izazivanja opšte opasnosti, nezakonitog lova, sprecavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, ometanja ovlašcenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira, sprecavanja ovlašcenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira, nasilnicko ponašanje, izradivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivicnog dela, ucestvovanje u skupini koja izvrši nasilje i za krivicno delo utvrdeno ovim zakonom;
3) licu protiv koga se vodi krivicni postupak za krivicna dela koja se gone po službenoj dužnosti, za vreme dok traje postupak;
4) licu koje u poslednje tri godine od dana podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj utvrden ovim zakonom;
5) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj utvrden ovim zakonom, za vreme dok traje postupak;
6) licu koje nije obuceno za rukovanje vatrenim oružjem.

Odobrenje za nabavljanje oružja nece se izdati i kad je to neophodno za zaštitu licne i imovinske sigurnosti drugih lica, javni red i mir ili za bezbednost i odbranu Republike.
Kad se u postupku za izdavanje odobrenja opravdano posumnja da podnosilac zahteva nije zdravstveno sposoban da rukuje vatrenim oružjem, nadležni organ uputice ga na lekarski pregled.
Uz zahtev za odobrenje za nabavljanje oružja, podnosilac prilaže uverenje da protiv njega nije pokrenuta istraga, ili podignuta optužnica i uverenje ovlašcene organizacije da je obucen za rukovanje vatrenim oružjem.
Ovlašcena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljacka, odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama, strelištem, strucnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovodenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa.
Obuka se sastoji od teorijskog dela, prakticnog dela i provere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe oružja; bezbedno rukovanje oružjem; osnove balistike i tehnika gadanja; i prakticno gadanje vatrenim oružjem.
Ovlašcena službena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, penzionisani radnici ovog svojstva, aktivna i penzionisana vojna lica i rezervni oficiri, oslobodeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem.
Rešenjem kojim se odbija zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja iz st. 1. i 2. ovog clana, odnosno municije iz clana 7. stav 4. ovog zakona, sadrži razloge odbijanja zahteva.
Protiv rešenja iz st. 5. i 8. ovog clana može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana urucenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Clan 9.
Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, podnosi zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.
Oružni list nece se izdati samo u slucajevima iz clana 8. st. 1. i 2. ovog zakona.
Izuzetno od stava 1. ovog clana, za isto lovacko oružje sa neolucenim cevima mogu se izdati do tri oružna lista koja glase na razlicita lica, uz prethodno priloženu i overenu pismenu saglasnost vlasnika oružja.

Clan 10.
Trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu može držati, na osnovu odobrenja nadležnog organa, lice koje ispunjava uslove iz clana 8. stav 1. tac. 1) do 5) i stav 2. ovog zakona.
Vazdušno i oružje sa tetivom može se nabavljati, držati i nositi pod uslovima iz stava 1. ovog clana.
Staro oružje može se nabavljati i držati, uz prethodnu prijavu nadležnom organu.

Clan 11.

Zabranjeno je nositi trofejno oružje, dotrajalo i staro oružje, kao i spravljati ili držati municiju za to oružje.

Clan 11a
Oružje za licnu bezbednost može da nosi lice koje poseduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja.
Lice koje želi da nosi oružje za licnu bezbednost podnosi pismeni obrazloženi zahtev nadležnom organu.
Na osnovu zahteva iz stava 2. ovog clana rukovodilac organizacione jedinice koga ovlasti ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ovlašceni rukovodilac), rešenjem odobrava nošenje oružja za licnu bezbednost ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu licne bezbednosti podnosioca zahteva.
Na rešenje kojim se odbija zahtev za nošenje oružja za licnu bezbednost može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana urucenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Clan 11b
Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za licnu bezbednost na osnovu rešenja kojim je nošenje tog oružja odobreno.
Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se, na zahtev lica koje je poseduje, podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja, produžavati na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za licnu bezbednost odobreno.
Ako nadležni organ nade, u postupku iz stava 2. ovog clana, da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno, predložice ovlašcenom rukovodiocu da donese rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Ako ovlašceni rukovodilac utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahteva za produžnje dozvole odobreno nošenje oružja, donece rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje.
Ovlašceni rukovodilac donosi rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima i kad nadležni organ pre isteka važenja dozvole nade da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno.
Na rešenje iz st. 3. i 4. ovog clana može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova, u roku od 15 dana od dana urucenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Clan 12.

Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom cuvaju se zakljucani i na drugi nacin obezbedeni da ne dodu u posed neovlašcenih lica, nose na bezbedan i uobicajen nacin i njime se pažljivo rukuje.

Clan 12a
Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista, odobrenja, odnosno uz prethodnu prijavu nadležnom organu može se prenositi u slucaju promene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja, popravke i prepravke oružja, smrti držaoca oružja, odlaska u lov, na takmicenje, u streljanu i u drugim opravdanim slucajevima.
Prilikom prenošenja oružje iz stava 1. ovog clana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više delova iz clana 4. ovog zakona budu odvojeni od njega, a lovacko oružje i oružje cije rastavljanje nije moguce, mora biti na drugi nacin onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli, bravica na obaracu i sl.).

Clan 13.
Zabranjena je upotreba oružja na javnim mestima ili mestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti bezbednost ljudi ili objekata.

Clan 14.
Zabranjeno je davanje oružja na poslugu, osim lovackog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja.

Clan 15.
Prilikom otudenja oružja oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja, predaje se nadležnom organu u roku od osam dana od dana otudenja.
Prilikom zamene oružja iste vrste na koju glasi oružni list lice koje vrši zamenu, u roku od osam dana od izvršene zamene, predace oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista.
Lice koje poseduje oružje, prilikom promene prebivališta obaveštava o tome nadležni organ u mestu novog prebivališta, u roku od osam dana od dana promene prebivališta.
Clanovi porodice umrlog lica koje je posedovalo oružje, u roku od 30 dana od smrti lica obavestice o tome nadležni organ.
Lice koje je u posedu oružja umrlog lica dužno je da ga bez odlaganja preda na cuvanje nadležnom organu, do donošenja odluke u skladu sa ovim zakonom.

Clan 16.

Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrdeno pravo na držanje, odnosno pravo na nošenje oružja.

Clan 17.
Državni i drugi organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju, radi obavljanja njihove delatnosti, odnosno aktivnosti, na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati, i to za:

1) automatsko i poluautomatsko oružje, osim automatskih pištolja – organima, preduzecima, ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizickog obezbedenja i zaštite objekata, radi obavljanja njihove delatnosti;
2) lovacko oružje – preduzecima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje;
3) sportsko oružje – streljackim organizacijama;
4) posebno oružje – organima, preduzecima, ustanovama i drugim pravnim licima, radi obavljanja njihove delatnosti, a signalne pištolje i naprave i clanovima sportskih i drugih organizacija kojima je to deo opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost.

Organima, preduzecima, ustanovama i drugim pravnim licima iz st. 1. i 2. ovog clana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za kolicinu koja je potrebna za njihovu delatnost, odnosno aktivnost.

Clan 18.
Organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica iz clana 17. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posedovanjem oružja i municije obavestice o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na cuvanje u roku od 15 dana.
Ako pravno lice iz stava 1. ovog clana u roku od godinu dana od dana predaje ne otudi oružje i municiju, odnosno samo ne nade kupca ili ga ne proda posredstvom ovlašcenog preduzeca za promet oružja i municije, oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srbije.

Clan 19.
Organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizickog obezbedenja i zaštite objekata mogu poveriti oružje i municiju samo licima koja su, u skladu sa njihovim aktom, odredena da neposredno vrše te poslove i zdravstveno su sposobna i obucena za rukovanje oružjem.
Organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica iz stava 1. ovog clana licima koja neposredno obavljaju poslove fizickog obezbedenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja, uz saglasnost nadležnog organa.
Lica iz stava 2. ovog clana mogu oružje i municiju nositi samo za vreme obavljanja poslova i u objektu, na podrucju ili pravcu kretanja transporta koji obezbeduju.

Clan 20.
Preduzeca i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korišcenje lovacko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi.

Clan 21.
Streljacke organizacije mogu davati na korišcenje oružje i municiju samo clanovima streljackih organizacija i za vreme dok se bave gadanjem na strelištu, a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje.

Clan 22.
Organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica koji u obavljanju delatnosti koriste posebno oružje u slucaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje.

Clan 23.
Organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica iz cl. 17-22. ovog zakona oružje i municiju poveravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz clana 8. st. 1. i 2. ovog zakona i, za vreme dok ih ne koriste, cuvaju na bezbednom mestu tako da do njih ne mogu doci neovlašcena lica.

Clan 24.
Oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, oružje i municiju nadležni organ oduzece ako nastupi koji od razloga iz clana 8. st. 1. i 2. ovog zakona.
Rešenje kojim se oduzima oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, oružje i municija, sadrži razloge iz stava 1. ovog clana.
Protiv rešenja iz stava 2. ovog clana može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana urucenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Clan 25.
Za oduzeti oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja i oduzeto oružje i municiju, nadležni organ izdaje potvrdu.
Po pravosnažnosti rešenja o oduzimanju, nadležni organ ce pozvati vlasnika da u roku od godinu dana otudi oduzeto oružje i municiju, odnosno da sam nade kupca ili ga proda posredstvom ovlašcenog preduzeca za promet oružja i municije.
Po isteku roka iz stava 2. ovog clana oduzeto oružje i municiju koji nisu otudeni, odnosno prodati, postaju vlasništvo Republike Srbije.

Clan 26.
Nestanak oružja, odnosno nadeno oružje, prijavljuje se nadležnom organu u roku od 48 sati.

Ukoliko se vlasnik nadenog oružja ne pronade u roku od godinu dana, nadležni organ ce postupiti na nacin utvrden u clanu 25. stav 3. ovog zakona.

III. PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE

Clan 27.
Prometom oružja, delova za oružje i municije mogu se baviti preduzeca i radnje koje, pre upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

Odobrenje iz stava 1. ovog clana nadležni organ ce izdati:
1) ako su ispunjeni prostorni i tehnicki uslovi za smeštaj i cuvanje, kojima se obezbeduje da oružje, delovi za oružje i municija ne dodu u posed neovlašcenih lica i ne ugroze bezbednost ljudi i objekata;
2) ako odgovorno lice u preduzecu, odnosno vlasnik preduzeca ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem, delovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz clana 8. st. 1. i 2. ovog zakona.

Preduzeca i radnje iz st. 1. i 2. ovog clana mogu prodavati oružje, delove za oružje i municiju samo gradanima, organima, preduzecima, ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje, odnosno oružni list.

Clan 28.
Za promet oružja, delova za oružje i municije izmedu preduzeca, odnosno radnji iz clana 27. ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa.
Odobrenje se izdaje na zahtev kupca, za svaku ugovorenu kolicinu, osim u slucaju iz clana 27. stav 3. ovog zakona.
Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 2. ovog clana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca; vrstu i kolicinu oružja, delova za oružje i municiju; naziv i adresu proizvodaca.
Odobrenje za promet iz stava 1. ovog clana nece se izdati kada to zahtevaju razlozi bezbednosti i odbrane Republike.

Clan 29.
Za prevoz oružja, delova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju potrebno je odobrenje nadležnog organa.
Zahtev za izdavanje odobrenja prevoznik podnosi najkasnije 24 casa pre zapocetog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca, vrstu, kolicinu i nacin pakovanja oružja, delova za oružje i municije; naziv i adresu proizvodaca; naziv i adresu prevoznika; datum i sat zapocinjanja prevoza; trasu i krajnje mesto prevoza; naznacenje vrste i oznake prevoznog sredstva; naziv i adresu primaoca.
Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mera obezbedenja pri prevozu oružja, delova za oružje i municije. Troškove posebnih mera obezbedenja snosi prevoznik.
Odobrenje za prevoz iz stava 1. ovog clana nece se izdati kada to zahtevaju razlozi bezbednosti i odbrane Republike.
Odobrenje nije potrebno ako se prevoz oružja, delova za oružje i municije vrši za potrebe Vojske Jugoslavije.

IV. POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Clan 30.
Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeca i radnje, koje pre upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležnog organa.
Odobrenje iz stava 1. ovog clana nadležni organ ce izdati preduzecu, odnosno radnji koja ispunjava uslove iz clana 27. stav 2. ovog zakona.
Preduzeca i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje, odnosno oružni list.
O svakoj izvršenoj prepravci preduzece, odnosno radnja u roku od 48 sati u pismenoj formi obavestice nadležni organ.

V. EVIDENCIJE I OVLAŠCENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA

Clan 31.
Državni i drugi organi, preduzeca, ustanove, druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije, i to:

1) organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica, koja neposredno obavljaju poslove fizickog obezbedenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizicko obezbedenje;
2) preduzeca i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovackom oružju i municiji;
3) streljacke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije;
4) organi, preduzeca, ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju delatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju;
5) preduzeca i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije;
6) preduzeca i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju;
7) ovlašcene organizacije – evidenciju o licima obucenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima.

Evidenciju o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije, izdatim oružnim listovima i odobrenjima za držanje oružja, oduzetom, nadenom i predatom oružju, delovima za oružje i municiji, prijavljenom starom oružju i oružju sa tetivom, vodi nadležni organ.

Clan 32.

Ministar unutrašnjih poslova propisuje:
1) bliže uslove za bavljenje obukom za rukovanje vatrenim oružjem;
2) bliže uslove i nacin sprovodenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem;
3) bliže uslove i nacin smeštaja i cuvanja oružja i municije;
4) obrasce zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava predvidenih ovim zakonom;
5) obrasce evidencija predvidenih ovim zakonom.

VI. KAZNENE ODREDBE

1. Krivicno delo

Neovlašceno nabavljenje, držanje, nošenje, izrada, razmena ili prodaja vatrenog oružja, municije ili eksplozivnih materija

Clan 33.
Ko neovlašceno nabavi, drži, nosi, izraduje, vrši razmenu ili prodaje vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije – kaznice se zatvorom od šest meseci do tri godine.
Ako je predmet dela iz stava 1. ovog clana vatreno oružje kalibra do 12,6 mm, gasno oružje, municija, eksplozivna materija, sredstvo na bazi te materije, cije nabavljanje, držanje, nošenje, izrada, razmena ili prodaja gradanima uopšte nisu dozvoljeni ili municija sa barutnim punjenjem u kolicini vecoj od 60 komada, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.
Ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog clana vatreno oružje kalibra preko 12,6 mm, vatreno ili gasno oružje u kolicini vecoj od tri komada, bomba, granata, projektil, mina ili druga eksplozivna naprava rasprskavajuceparcanog ili udarnotalasnog dejstva, eksplozivna materija ili sredstvo na bazi te materije u kolicini vecoj od jednog kilograma, ucinilac ce se kazniti zatvorom najmanje tri godine.

2. Privredni prestup

Clan 34.
Novcanom kaznom od 30.000 do 150.000 novih dinara kaznice se za privredni prestup preduzece i drugo pravno lice koje postupi protivno odredbama clana 27. st. 1. i 3. i clana 30. st. 1. i 3. ovog zakona.
Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom od 3.000 do 10.000 novih dinara.

3. Prekršaji

Clan 35.

Novcanom kaznom do 10.000 novih dinara ili kaznom zatvora do 60 dana, kaznice se za prekršaj lice koje:
1) nabavi, drži ili nosi hladno oružje, posebno oružje, napravu ili uredaj protivno clanu 5. st. 1. i 2. ovog zakona, odnosno nosi lovacko, sportsko i posebno oružje protivno clanu 5. stav 4. ovog zakona;
2) bez odobrenja nadležnog organa nabavi delove za vatreno oružje i municiju za oružje sa olucenim cevima (clan 7. stav 2);
3) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (clan 10. stav 1);
4) bez odobrenja nadležnog organa nabavi, drži ili nosi vazdušno ili oružje sa tetivom (clan 10. stav 2);
5) nosi trofejno, dotrajalo ili staro oružje ili spravlja ili drži municiju za to oružje (clan 11);
6) postupi protivno odredbama clana 12. ovog zakona;
6a) prenosi oružje protivno clanu 12a stav 2. ovog zakona;
7) upotrebi oružje na javnom mestu ili na mestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbednost ljudi ili objekata (clan 13);
8) postupi protivno odredbama clana 14. ovog zakona;
9) bez odobrenja nadležnog organa vrši prevoz oružja, delova za oružje i municije (clan 29. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog clana pored kazne izreci ce se zaštitna mera oduzimanja oružja i municije, naprave i uredaja.

Clan 36.
Novcanom kaznom do 5.000 novih dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kaznice se za prekršaj lice koje:

1) nabavi municiju za oružje sa neolucenim cevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (clan 7. stav 5);
2) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (clan 9. stav 1);
3) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (clan 10. stav 3);
3a) postupi protivno odredbi clana 12a stav 1. ovog zakona;
4) postupi protivno odredbama clana 15. ovog zakona;
5) postupi protivno odredbama clana 16. ovog zakona;
6) kao clan sportske ili druge organizacije postupi protivno odredbama clana 17. st. 1. i 2. tac. 4. ovog zakona;
7) nosi oružje i municiju van objekta, podrucja ili pravca kretanja transporta koji obezbeduje (clan 19. stav 3);
8) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja, odnosno nadeno oružje (clan 26. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog clana pored kazne izreci ce se zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Clan 37.
Novcanom kaznom do 100.000 novih dinara kaznice se za prekršaj preduzece, ustanova i drugo pravno lice koje:

1) stavi u promet, nabavi, drži, popravlja ili prepravlja oružje, napravu ili uredaj iz clana 5. stav 1. ovog zakona;
2) postupi protivno odredbama clana 17. stav 1. ovog zakona;
3) postupi protivno odredbama clana 18. ovog zakona;
4) postupi protivno odredbama clana 19. st. 1. i 2. ovog zakona;
5) poveri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz clana 8. st. 1. i 2. ovog zakona ili koje ne cuva oružje i municiju na bezbednom mestu (clan 23);
6) postupi protivno odredbama clana 28. stav 1. i clana 29. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. tac. 1. i 6. ovog clana kaznice se preduzetnik novcanom kaznom do 50.000 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se odgovorno lice novcanom kaznom do 10.000 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana pored kazne izreci ce se zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Clan 38.
Novcanom kaznom od 10.000 do 50.000 novih dinara kaznice se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama clana 27. st. 1. i 3. i clana 30. st. 1. i 3. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog clana pored kazne preduzetniku ce se izreci i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti.

Clan 39.
Novcanom kaznom do 60.000 novih dinara kaznice se za prekršaj preduzece, ustanova ili drugo pravno lice koje:

1) ne izda propisanu ispravu iz cl. 20, 21. i 22. ovog zakona;
2) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja, odnosno nadeno oružje (clan 26. stav 1);
2a) u roku od 48 sati pismeno ne obavesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (clan 30. stav 4.);
3) ne vodi propisanu evidenciju (clan 31. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. tacka 3. ovog clana kaznice se preduzetnik novcanom kaznom do 30.000 novih dinara.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 40.
Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list, odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja, mogu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podneti zahtev da im se izda oružni list ili odobrenje.
Prilikom podnošenja zahteva vlasnici oružja nisu dužni da dokazuju poreklo oružja.

Clan 41.
Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje cije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno mogu u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predati oružje nadležnom organu.
Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava 1. ovog clana nece odgovarati za neovlašceno držanje i nošenje oružja.

Clan 42.
Fizicka i pravna lica koja drže i nose, odnosno bave se prometom, popravljanjem i prepravljanjem oružja, delova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje zahtev za izdavanje odobrenja predvidenog ovim zakonom podnece u roku od 30 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu.

Clan 43.
Do donošenja propisa iz clana 32. ovog zakona primenjivace se Pravilnik o smeštaju i cuvanju oružja i municije, obrascima i nacinu vodenja evidencije (“Službeni glasnik SRS”, broj 21/84).

Clan 44.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (“Službeni glasnik SR Srbije”, broj 43/77 i “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 28/91), Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja (“Službeni list SAP Vojvodine”, br. 2/76, 6/76, 8/82, 22/84, 27/89 i 32/89), Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (“Službeni list SAP Kosovo”, br. 40/80, 10/84 i 9/87) i clan 229. Krivicnog zakona SR Srbije (“Službeni glasnik SR Srbije”, br. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90 i “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 16/90).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Baner reklame

  • Dodajte Vas Biznis u Globalni Biznis Direktorijum
  • Ad 2
  • Ad 3
  • Ad 4